Avis legal

.1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS
EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de
la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:
La seva denominació social és: FISIO BOSC SC
El seu CIF és: G55000780
El seu domicili social està en: PASSEIG NOU, 3 BXS. - 17600 FIGUERES - GIRONA
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que
detallem a continuació:
Tel : 972503905
E-mail: info@fisiocentre.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es
consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o
qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE
LA WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts en el seu web al previ
emplenament del corresponent formulari.
L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al
PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes
que realitzi.
L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del
PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per, entre d’ altres:
a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d'apologia
del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar,
interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i
lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés
d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos
informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels
sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure
informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de
la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
e) Suplantar la identitat d'un altre usuari, de les administracions públiques o d'un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, o de qualsevol altra forma comunicar
públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del
titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i
comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que
intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia,
programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la
qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap
dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l’estricament necessari per al correcte ús
de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i
efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin
cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de
cap tipus d'explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que
apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui
entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos.
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte
que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.
L'establiment d'un link amb LA WEB no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL
PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i
aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles
persones que es proposin establir un enllaç amb LA WEB prèviament hauran de sol·licitar
autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, el link únicament permetrà
l'accés a la pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar
manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA
WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic.
EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als
materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base
dels mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa,
sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat,
correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol
responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o
actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts
transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del
lloc web o dels serveis que s'ofereixen.
b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en
els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present avís
legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web.
En particular, i a manera d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de
les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets
empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la
normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la
informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre
webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la
d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que
ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del
funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als
mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE
LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d’enllaços realitzats per part de tercers.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT
Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol·licitarem que ens la
proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades obtingudes a través dels formularis
de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter
personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades, del que és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB.
Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir
els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic.
EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb
tercers sense la seva aprovació expressa.
Així mateix, FISIO BOSC SC cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes,
incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat
amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.
L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte al domicili social de FISIO BOSC SC, situat
en PASSEIG NOU, 3 BXS. - 17600 FIGUERES - GIRONA, identificant-se degudament i
indicant de forma visible el dret específic que s'exerceix.
EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la
citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap
responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els
sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.
EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc
web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de
l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que
s'impedeixi la creació d’aquests arxius o s'adverteixi de la seva existència.
Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra
entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat
d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de
l'usuari.
La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions
que vostè hagi sol·licitat rebre.
Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos
la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges,
de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per
a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que
revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de
qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar
una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les
suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació
proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà
aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de GIRONA
(Espanya).

6. PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de
les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment
als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que
dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha
d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal.
.